นายภูวพล รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู เป็นคนแรก ในปี พ.ศ.๒๕๔๒ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู โดยได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ลิงค์
ข้อมูลพื้นฐาน (About Us)


หนองลู หมายถึงอะไร หนองลู เป็นภาษากระเหรี่ยงเรียกว่า นุ่งลู่ หมายถึง ต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในตระกูลต้นตาล ลักษณะใบตรงโคนแคบ ตรงปลายขยายออกใหญ่ นำมาใช้มุ่งหลังคาบ้านของชาวกระเหรี่ยง ขึ้นตามริมหนอง ทางจังหวัดชลบุรีเรียกต้นก้อ ฉะนั้นคำว่าหนองลู หรือ นุ่งลู่ หมายถึงต้นค้อ หรือต้นก้อที่ขึ้นอยู่ตามริมหนอง

ตามประวัติศาสตร์ ตำบลหนองลู ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่า ตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ.ใด ตามตำนานคำเล่าขานของผู้เฒ่าผู้แก่และผู้ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ ได้เล่าว่า มีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่า ต่องซู่ เป็นชนชาติไทยใหญ่ ได้ออกธุดงค์มาจากประเทศพม่า เข้ามาอาศัยอยู่ที่ช่วยโหว่ (แหล่งน้ำที่มีปูสีแดงชุกชุม) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่มีหลายกลุ่มเชื้อชาติอาศัยอยู่ เช่น มอญ ละว้า กะเหรี่ยง ต่องซู่ มอละข่า ลาว พม่า ฯลฯ ให้ความเคารพนับถือ พระภิกษุรูปนี้มาก ต่อมากิตติศัพท์ในด้านการอยู่ยงคงกระพัน และสามารถรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายจงทำให้ชื่อเสียงแพร่กระจายออกไปตามละแวกบ้านต่าง ๆ จนมีผู้คนเดินทางไปนมัสการ ไปฝึกวิชาความรู้ไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บเป็นจำนวนมาก สถานที่ที่บ้านที่ช่วยโหว่ (ทิช่วยโหว่) จึงประกอบด้วยผู้คนมากมายสถานที่เดิมจึงคับแคบ จึงได้ขยายกว้างขึ้น ต่อมาผู้นำหรือหัวหน้าในหมู่บ้านนี้ จึงได้ให้ลูกหลาน แต่ละคนได้กระจัดกระจายนำพรรคพวกหรือสมาชิกในครอบครัว ให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่อื่น บางพวกอพยพมาอยู่แถวลำน้ำบีคลี่ บางพวกอพยพเข้ามาอยู่แถวลำน้ำรันตี บางพวกอพยพมาอยู่แถวลำน้ำซองกาเลีย บางพวกมาอยู่แถวลำน้ำแควน้อย จึงทำให้เกิดกลุ่มชนชึ้นมา และตั้งชื่อตำบล หมู่บ้าน ละแวกบ้าน ตามสถานที่ที่สังเกตง่าย หรือตั้งชื่อผู้นำหรือหัวหน้า บางพื้นที่ตั้งชื่อตามสภาพทางภูมิศาสตร์

ที่่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู ประกาศจัดตั้งเมื่อ 2 มีนาคม 2538 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 308 หมู่ 3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี ประมาณ 7 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ 220 กิโลเมตร การเดินทางมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู ใช้ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 323 และมีรถโดยสารประจำทางสายกาญจนบุรี – สังขละบุรี (บริษัทเดินรถ เอเชียไทรโยค) และ สายกรุงเทพฯ – ด่านเจดีย์สามองค์ (บริษัทขนส่ง จำกัด 99) วิ่งผ่านสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู ตำบลหนองลู เป็นตำบลหนึ่งในสามตำบลของอำเภอสังขละบุรี ซึ่งเป็นอำเภอชายแดนด้านตะวันตกของประเทศไทย และเป็นจุดผ่อนปรนการค้ากับประเทศพม่า คือ จุดผ่อนปรนการค้าด่านเจดีย์สามองค์

อาณาเขต เนื้อที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลูมี ประมาณ 1,267 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ791,875 ไร่ โดยแยกเป็นพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 จำนวน 43 ตร.กม.   หมู่ที่ 2 จำนวน 56 ตร.กม.
หมู่ที่ 3 จำนวน 48 ตร.กม.   หมู่ที่ 4 จำนวน 116 ตร.กม.
หมู่ที่ 5 จำนวน 155 ตร.กม. หมู่ที่ 6 จำนวน 27 ตร.กม
หมู่ที่ 7 จำนวน 662 ตร.กม. หมู่ที่ 8 จำนวน 94 ตร.กม
หมู่ที่ 9 จำนวน 15 ตร.กม    หมู่ที่ 10 จำนวน 51 ตร.กม.
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือ เขตติดต่อกับ ตำบลไล่โว่ , ชายแดนประเทศพม่าทิศใต้ เขตติดต่อกับ ตำบลชะแล
(อำเภอทองผาภูมิ) ทิศตะวันออก เขตติดต่อกับ ตำบลไล่โว่ ตำบลปรังเผล ทิศตะวันตก เขตติดต่อกับ ชายแดนประเทศพม่า

ภูมิประเทศ ตำบลหนองลู มีสภาพพื้นที่ประมาณร้อยละ 70 เป็นภูเขาสูง มีพื้นที่ราบลุ่มเป็นบางส่วน และมีพื้นที่ราบอยู่ระหว่างแนวภูเขา สภาพดินเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำเนื่องจากเป็นดินภูเขาดินเหนียวปนกรวดหิน เนื้อที่ประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่เป็นพื้นที่เก็บกักน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ (เดิมใช้ชื่อเขื่อนเขาแหลม) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือก และพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

ภูมิอากาศ สภาพอากาศของพื้นที่ตำบลหนองลู อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือทะเลอันดามันทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฤดูฝนที่ยาวนานกว่าที่อื่น สำหรับฤดูกาลมี 3 ฤดู ตามช่วงระยะเวลา ดังนี้
ฤดูหนาว เดือน พฤศจิกายน - มกราคม (เป็นเวลา 3 เดือน)
ฤดูร้อน เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน (เป็นเวลา 3 เดือน)
ฤดูฝน เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม (เป็นเวลา 6 เดือน)

เขตการปกครอง จำนวนหมู่บ้านทั้งหมดมี 10 หมู่บ้าน
- จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 , 5 , 6 ,7 , 8 , 9 และ 10
- จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มบางส่วน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 , 2 และ 3

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในตำบล หมู่บ้านในตำบลหนองลู
หมู่ที่ 1 บ้านนิเถะ นายเจริญ ศรีเริ่มสกุล
หมู่ที่ 2 บ้านวังกะ(หม่องสะเทอ) นางรัชนี จำปีขาว
หมู่ที่ 3 บ้านไหล่น้ำ นายทรงบุญ อรุณทอง
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยกบ นายสำเริง สวนหนองปลิง
หมู่ที่ 5 บ้านเวียคะดี้ นายพุทธชาย หลวงวิเศษ
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยมาลัย นายไสว สง่างาม
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่พัฒนา นายสมศักดิ์ ไทรสังขโชดก
หมู่ที่ 8 บ้านซองกาเรีย นายสนั่น กำสุข
หมู่ที่ 9 บ้านพระเจดีย์สามองค์ นายบัญชา จิตสมิทร
หมู่ที่ 10 บ้านประไรโหนก นายปฐมพงษ์ ลิขิตวัฒนชัย

สภาพทางเศรษฐกิจ
- ด้านเกษตรกรรม ได้แก่ การทำไร่ข้าวโพด ทำนาข้าว มันสำปะหลัง พริก ยางพารา สัก ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง และปลูกไม้ผล เช่น กล้วยน้ำว้า ขนุน ส้มโอ เงาะ มะม่วง ทุเรียน ลองกอง พุทธา มะตูม ส้ม ฯลฯ เก็บของป่า รับจ้างทั่วไป ค้าขายบางส่วน เลี้ยงสัตว์ ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน
- ด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น โรงงานเย็บรองเท้า โรงงานประกอบไฟแช็ก มีโรงงานตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านพระเจดีย์สามองค์ นอกจากนี้แล้วส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การจักสาน การทอผ้า และการทำไม้กวาดเป็นต้น
- ด้านการพาณิชย์ การค้าขายในพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ เนื่องจากอาชีพหลักส่วนใหญ่ที่จะทำรายได้เป็นอาชีพเกษตรกรรม มีเพียงหมู่บ้านพระเจดีย์สามองค์ ที่มีการประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลัก
- ด้านการประมง มีการขออนุญาตอาชญาบัตรประมง ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ จับปลาและสัตว์น้ำขาย
- ด้านการท่องเที่ยว ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ดังนี้
ด่านเจดีย์สามองค์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 บ้านพระเจดีย์สามองค์ ปัจจุบันถือว่ายังมีความสำคัญในแง่ความมั่นคงของชาติ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา ได้เปิดจุดผ่อนปรนทางการค้า ทำให้ราษฏร ไทย-พม่า สามารถเดินทางเข้าออก ซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ้นค้ากันได้
น้ำตกตะเคียนทอง เป็นน้ำตกหินปูนขนาดกลางที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี บริเวณน้ำตกเป็นป่าทึบที่อุดมสมบูรณ์
น้ำตกซองกาเลีย เป็นลำธารที่มีเกาะแก่ง สามารถเล่นน้ำ และล่องแก่งได้
ถ้ำแก้วสวรรค์บาดาล เป็นถ้ำหินปูนมีทางออกได้หลายด้าน ภายในมีหินงอกหินย้อย มีถ้ำเล็กถ้ำน้อยอยู่ติดกันภายเขาลูกเดียว ถ้ำบนเรียนถ้ำสวรรค์ ถ้ำกลางเรียก ถ้ำแก้ว และ ถ้ำล่างเรียก ถ้ำบาดาล
ถ้ำประไรโหนก เป็นถ้ำหินปูนปากทางแคบแต่ภายในกว้าง ในถ้ำมีลำธารน้ำไหลยาวตลอดถ้ำต้องเดินลุยน้ำในถ้ำ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย จำนวนมาก หลากหลายสวยงาม แต่ไม่เป็นที่นิยมเพราะการเดินทางยากลำบาก และไม่ได้รับการดูแล

หน่วยธุรกิจในเขต อบต. ตำบลหนองลู มีสภาพพื้นที่ประมาณร้อยละ 70 เป็นภูเขาสูง มีพื้นที่ราบลุ่มเป็นบางส่วน และมีพื้นที่ราบอยู่ระหว่างแนวภูเขา สภาพดินเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำเนื่องจากเป็นดินภูเขาดินเหนียวปนกรวดหิน เนื้อที่ประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่เป็นพื้นที่เก็บกักน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ (เดิมใช้ชื่อเขื่อนเขาแหลม) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือก และพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
- ปั้มน้ำมัน จำนวน 3 แห่ง
- โรงสีขาว จำนวน 2 แห่ง
- ร้านค้า จำนวน 122 แห่ง
- โรงแรม/รีสอร์ท จำนวน 2 แห่ง
- โฮมสเตย์ จำนวน 1 แห่ง
- ร้านอาหาร จำนวน 25 แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรมยางพารา จำนวน 1 แห่ง

สภาพทางสังคม ด้วยตำบลหนองลูเป็นอำเภอที่อยู่ติดชายแดนประเทศพม่า จึงทำให้มีสภาพทางสังคมที่ประกอบไปด้วยคนหลายเชื้อชาติ เช่น ไทย กะเหรี่ยง มอญ และพม่า เกิดความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อ เช่น การรำตงของชาวกะเหรี่ยง ซึ่งใช้ในงานรื่นเริง และพิธีกรรมทางศาสนาทั้งสิ้น การรำหงส์ของชาวมอญและการละเล่นสะบ้า มักจะเล่นกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ แทบทุกหมู่บ้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและอ่างเก็บน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จึงเป็นพวกป่าไม้ ของป่า สัตว์ป่าและสัตว์น้ำ เช่น ไม้จำพวกไม้เบญจพรรณ ไม้แดง ไม้ยาง ไม้สัก ไม้ไผ่ หวาย ดอกไม้กวาด และหญ้าแฝก มีอุทยายนแห่งชาติ จำนวน 1 แห่ง ได้อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
Copyright © 2012 All hnongloo.org Reserved.